MOLENBIOTOOP

In de biologie is de biotoop de omgeving waarin organismen (planten, dieren, mensen) kunnen gedijen. Ook monumenten hebben een biotoop: het is de omgeving waarin ze tot stand zijn gekomen en waarin ze functioneren. Voor de waarde van een monument is naast het object zelf ook de omgeving van belang.

 

Voor draaiende monumenten is de biotoop van levensbelang: molens hebben wind of stromend water nodig om te kunnen functioneren. Molenbiotopen worden beschermd in het bestemmingsplan.

 

 

Door de hoogte van bebouwing en begroeiing in de omgeving van de molen te beperken, kan de windvang van de molen in stand blijven, of zelfs verbeterd worden. In 2009 is een molenbiotoopinventarisatie voor Gelderland uitgevoerd, die veel informatie over biotopen heeft opgeleverd voor molenaars, moleneigenaren en molenverenigingen, maar ook voor gemeenten en omwonenden. Bijvoorbeeld, hoe groot de beschermde molenbiotoop is per windmolen in Gelderland, en wat de windhinderobjecten zijn. Voor bouwen binnen de molenbiotoop is op grond van de Gelderse Omgevingsverordening een vergunning noodzakelijk.  

 

Ook voor watermolens is de molenbiotoop van groot belang. Ook deze kan in het bestemmingsplan worden beschermd door een vergunningstelsel op te nemen voor alle ingrepen die betrekking hebben op de toevoer van water naar de molen. Bij sommige molens kunnen er ook nog oude – tot op de Middeleeuwen teruggaande – waterrechten zijn, die betrekking hebben op de toevoer van water naar de molen. Bij een draaiende watermolen is het verstandig om regulier contact met het waterschap te hebben over eventuele ontwikkelingen in de watergangen die zorgen voor de aan- en afvoer van het water. 

(Foto: Wikimedia Commons)