LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN

Naast de structuurvisie(s) en bestemmingsplannen kunnen gemeenten allerlei beleidsdocumenten opstellen die te maken hebben met de ruimtelijke ordening. Een belangrijke daarvan voor het cultuurlandschap is het Landschapsontwikkelingsplan. Veel gemeenten hebben voor hun buitengebied een landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Samen met betrokkenen is daarin een integrale visie op het landschap verwoord. Het landschaps-ontwikkelingsplan beschrijft welke kwaliteiten van het landschap worden gewaardeerd en welke kansen er zijn om deze te herstellen of te versterken. Het belangrijkste doel van een LOP is het in samenhang versterken van de eigen identiteit van een landschap. Ook het verbeteren van de leefbaarheid is vaak een onderdeel van het plan. De meeste LOPs komen tot stand in een breed gedragen proces, waarbij veel aandacht is voor draagvlak bij de bewoners en bedrijven in het buitengebied.

 

In de regel bestaat een Landschapsontwikkelingsplan uit een visie en een uitvoeringsprogramma met mogelijke projecten. Vaak is er aan een LOP ook een financieringsprogramma verbonden, waarin aangegeven is op welke wijze landschapsverbetering bekostigd kan worden. Soms is het mogelijk subsidie te krijgen, maar landschapsversterking kan ook beloond worden met mogelijkheid om onder voorwaarden extra te bouwen in het buitengebied. Om een LOP een stevige juridische basis te geven kan het vastgesteld worden als structuurvisie. Een LOP kan op deze manier een toetsingskader bieden voor het beoordelen van ruimtelijke ingrepen.

 

Juist voor een buitenplaats of landgoed kan een LOP interessant zijn, omdat het een kader kan bieden voor nieuwe ontwikkelingen die passen binnen het karakter van een buitenplaats of landgoed. Zo kan herstel van het historische karakter van een buitenplaats gecombineerd worden met de realisatie van een nieuw bijgebouw voor een nieuwe functie, die kan bijdragen aan de exploitatie van het goed.