ZONNEPANELEN

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. De meeste zonne-energie in nederland wordt opgewekt door middel van zonnepanelen of PV-panelen (fotovoltaïsch) die vaak gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet.

 

De plaatsing van zonnepanelen kan grofweg op twee manieren: zonnepanelen op bouwwerken en zonnepanelen in het landschap. Het grote voordeel van zonnepanelen op bouwwerken is dat ze nauwelijks of geen ruimte innemen. 

 

Zonnedaken op woonhuizen, bedrijfsgebouwen, agrarische stallen. Je ziet ze steeds meer, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied.  De invloed van zonnepanelen op de beeldkwaliteit van gebouw en omgeving hangt sterk af van de wijze waarop zonnepanelen worden geplaatst. Wenselijk is dat zonnepanelen op bouwwerken zo rustig en eenvoudig mogelijk worden geplaatst; geïntegreerd in het dakvlak en zo mogelijk met een matte donkere tint. Tegenwoordig worden ook steeds vaker zonnendakpannen gebruikt (zie foto: Zep.BV).

 

Zonnepanelen in het landschap worden zonneparken, zonneakkers of zonneweides genoemd. De ruimtelijke impact van een zonnepark is minder groot dan een windpark omdat een zonnepark landschappelijk beter is in te passen. Wel is het ruimtegebruik van zonnepanelen veel groter dan een windturbine bij dezelfde stroomproductie. Globaal kan gezegd worden dat één moderne windturbine van 3 MW dezelfde stroomproductie levert als ongeveer 7,5 hectare grondoppervlak aan zonnepanelen uitgaande van 0,6m2 zonnepaneel per m2 grond. Dit is een krappe opstelling. Bij een iets ruimere opstelling is er al gauw meer dan 10 hectare grond nodig. Een en ander zal ook afhangen van het type zonnepaneel, de plaats en de omvang van het zonnepark.

 

De wijze waarop zonnepanelen in het landschap kunnen worden geplaatst, zou afhankelijk moeten zijn van de bestaande potenties in het landschap. Een heldere visie waar, op welke wijze en welke omvang zonneakkers gewenst zijn in het (waardevolle) landschap is zeer noodzakelijk. Te grote zonneparken of zonneakkers kunnen een ongewenste industriële uitstraling krijgen. Voor de landschappelijke inpassing is het zicht op ooghoogte belangrijk; kijk je op of tegen de zonnepanelen aan? Daar waar je de zonneakker niet wilt zien zal de landschappelijke inpassing met opgaande beplanting bij voorkeur moeten aansluiten bij de karakteristieken van het landschap, de landschappelijke patronen en structuren, zodat er sprake is van landschapsversterking.

 

Nieuwe kansen voor zonnepanelen in het landschap zijn zonnepanelen die te combineren zijn met andere functies zoals: zonnepanelen als geluidschermen langs wegen, zonnepanelen op hellingen van spoor-en rivierdijken, zonnepanelen als overkapping bij parkeerterreinen, zonnepanelen in de middenberm van snelwegen, op rotondes of tussen de landingsbanen op vliegvelden. Maar ook een wandelpark met zonnepanelen, zonnepanelen met een agrarische functie of zonneweides op stortplaatsen, op braakliggende gronden of de combinatie van zonneparken en windturbines in het landschap.

 

 

Concluderend kun je stellen dat het van belang is voor ons erfgoed om te streven naar een esthetische opstelling van zonnepanelen in het landschap. Door zonnepanelen kan er ruimte ontstaan voor versterking en vernieuwing van het landschap. Dit vraagt om maatwerk.