SAMENWERKINGSVERBAND CULTUURHISTORIE GELDERLAND

Het in 2002 opgerichte Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland brengt de volgende partijen bij elkaar:

 

Provincie Gelderland,

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten – afdeling Gelderland,

Stichting Monumentenwacht Gelderland

Gelders Genootschap

 

Op 17 mei 2002 sloten de Provincie Gelderland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten afdeling Gelderland, de Stichting Monumentenwacht Gelderland, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Gelders Genootschap het convenant Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland (SCG). Doel van het convenant is om de Gelderse gemeenten te ondersteunen in hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de cultuurhistorie in brede zin. Het convenant werd gesloten in het kader van het landelijke steunpuntennetwerk dat in iedere provincie zorgt voor ondersteuning van gemeenten op het gebied van de cultuurhistorie. De ambitie is dat de ondersteuning ten goede komt van de versterking van de cultuurhistorische identiteiten van Gelderland. Het Samenwerkingsverband neemt geen taken of werkzaamheden van gemeenten over, maar ondersteunt hen om cultuurhistorie een volwaardige plaats te geven in beleid en uitvoering. Uitgangspunt vormen de wettelijke taken die de gemeenten op grond van landelijke en provinciale regelgeving hebben (Monumentenwet / Erfgoedwet, WABO / Omgevingswet, Besluit Ruimtelijke Ordening, Streekplan, Provinciale Molenverordening, gemeentelijke verordeningen, bestemmingsplannen). 

 

Samen hebben de partijen als doel om de Gelderse gemeenten te ondersteunen in hun cultuurhistorisch beleid en de uitvoering daarvan. Dat gebeurt door een reeks van activiteiten. Via de Helpdesk wordt eerstelijns ondersteuning geboden. Via het Ruimtelijk Planoverleg krijgen gemeenten adviezen om stedenbouwkundige en landschappelijk ontwikkelingen cultuurhistorisch te begeleiden. Op platform- en netwerkbijeenkomsten worden cultuurhistorische vraagstukken over het voetlicht gebracht en besproken met gemeentelijke, provinciale en nationale partners.

 

Met deze activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de cultuurhistorische gebiedskenmerken van de Provincie Gelderland. Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland op basis van een convenant met het Ministerie van OCW en een bijdrage in het Provinciefonds.

 

De werkzaamheden voor het Samenwerkingsverband worden uitgevoerd door het Gelders Genootschap en de Monumentenwacht Gelderland.