ERFGOED EN DUURZAAMHEID

Het thema erfgoed en duurzaamheid kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Allereerst zijn monumenten eigenlijk bij uitstek duurzaam!

 

Zij bestaan immers vaak al vele eeuwen. Ze worden dankzij onderhoud en restauratie in stand gehouden of ze krijgen een herbestemming. Voor monumenten en landgoederen zijn er diverse energiebesparende en energieopwekkende  maatregelen. Het duurzaam maken van monumenten vraagt wel om een zorgvuldige aanpak.

 

 

 

Goede voorlichting is heel belangrijk om er voor te zorgen dat monumenten en monumenteneigenaren ook echt profiteren van duurzaamheidsmaatregelen. Dat geldt ook voor het duurzaam maken van onze landgoederen, zie: www.duurzamelandgoederen.nl. Algemeen is bekend dat voor landgoedeigenaren de energiekosten een grote kostenpost is.  Deze kostenpost kan verlaagd worden door energie te sparen of op te wekken. In Gelderland wordt momenteel hard gewerkt aan een Monumentale Energietransitie.

 

Een andere invalshoek is de klimaatverandering. Door grotere hoeveelheden regenwater, periodes van droogte en hitte of door overstromingen kan er schade ontstaan aan ons erfgoed, met name in de bebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan ondergelopen kelders. We zullen ons hierop moeten aanpassen (klimaatadaptatie) door onze gebouwde omgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Samen werken aan Klimaatadaptatie of Ruimtelijke Adaptatie is nu zeer actueel. 

 

Last but not least: Nederland staat voor een energietransitie van ongekende omvang. De overheid wil van fossiele brandstoffen overstappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht, aardwarmte of geothermie. De provincie Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.  Met name duurzame energie projecten, zoals het plaatsen van windturbines en zonnepanelen, kunnen voor onze belevingswaarde een grote impact hebben. Wat betekent dit voor ons cultuurlandschap, met name voor de Gelderse waardevolle landschappen?