KLIMAATADAPTATIE

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Het onderwerp Klimaatadaptatie of Ruimtelijke Adaptatie is één van de actuele opgaves op weg naar een duurzame samenleving.

 

Wateroverlast in de steden door extreme neerslag, watertekort in tijden van droogte of gezondheidsklachten door hittestress. Gemeenten zullen door de klimaatverandering steeds vaker tegen dergelijke problemen aanlopen. Elke gemeente moet hier iets aan doen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort berekent dat ‘niets doen’ de gemeente 60 tot 145 miljoen aan schade kost. Werk aan de winkel dus! Volgens het Deltaprogramma 2015 zal de komende decennia klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel moeten worden bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS). De NAS heeft tot doel een beeld te geven waar we als Nederland nu staan en wat de wenselijke strategie is als het gaat om het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.

 

Wat zijn concrete maatregelen? Voorbeelden zijn natuurvriendelijk wadi’s, waterpleinen, (mol)goten, stedelijke waterlopen, groene daken, helofytenfilters en retentiegebieden om water vast te houden, af te voeren of te bergen. Maar ook meer groen in de stad: stadsbossen en parken behouden en versterken, zonwering door het strategisch plaatsen van bomen, groen en gevelbeplanting, meer planten van bomen in straten, op pleinen, op parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating voor een beter micro-klimaat. Op de website van groenblauwe netwerken zijn tal van inspirerende maatregelen en voorbeelden te vinden voor duurzame en klimaatbestendige steden.

 

 

Om klimaatadaptatie mee te nemen in de ruimtelijke planning op grotere schaal is er inzicht nodig in bodem en watersystemen. Problemen in de stad, zoals wateroverlast, kunnen soms alleen worden opgelost op stedelijk of regionaal niveau. Er is inzicht nodig in (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress. Deze zijn te vinden met de klimaateffectenatlas.  Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het biedt een handreiking en hulpmiddelen voor gemeenten om zich voor te bereiden op overstromingen, extreme neerslag, droogte en hitte. Samen op weg naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van uw gebied; een gebied wat door de blauwe en groene maatregelen ook mooier wordt. Terecht kan gezegd worden: werken aan klimaatadaptatie is werken aan een duurzame leefomgeving!