PLANOVERLEG CULTUURHISTORIE

Foto's: Gelders Genootschap.

Bij het maken van plannen voor restauratie en herbestemming van een monument of cultuurhistorisch waardevol object zijn alle partijen (eigenaren van een monument, maar ook de gemeente) gebaat bij een zo soepel mogelijk verlopend proces. Het voornaamste doel is daarbij zeker niet om vooral te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en regels. Veel belangrijker is om in een vroeg stadium gezamenlijk doelen te formuleren en te bepalen wat het gewenste resultaat is. Essentieel is dat alle betrokken partijen hetzelfde einddoel voor ogen hebben en dat ‘alle neuzen dezelfde kant opstaan’. Om dit te bereiken is het wenselijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de uitgangspunten en randvoorwaarden gezamenlijk vast te kunnen stellen.

 

Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland biedt in de vorm van het Planoverleg de mogelijkheid om alle adviserende partijen op één moment aan tafel te krijgen. In een gezamenlijk preadvies worden de besproken punten en afspraken geformuleerd. Door overleg te organiseren op locatie kan ook het benodigde inzicht worden gegeven in de situatie en de opgave.

 

Informatie voor bezoekers

Doel: bij vooroverleg is het doel om in een vroegtijdig stadium gezamenlijk met een initiatiefnemer te overleggen over de mogelijkheden en beperkingen van het voorgenomen plan vanuit het oogpunt van monumentenzorg. Bij een definiteve aanvraag is het doel overleg met de initiatiefnemer en om met de adviserende partijen gezamenlijk de adviesrichting te bepalen.

 

Aanwezigen: in de regel zijn bij het overleg adviseurs aanwezig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Gelderland, de Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap.

 

Duur: In principe is er 30 minuten uitgetrokken voor de bespreking, tenzij er vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Wij stellen het op prijs als u het plan toelicht en vragen u dat kort en bondig te doen, met de nadruk op de wijzigingen die plaats gaan vinden en de reden daarvan.

 

Projectie: Standaard is een laptop met beamer aanwezig voor projectie.

 

Aanlevering van stukken: graag ontvangen wij de stukken voor een bespreking zo spoedig mogelijk. Aanlevering van stukken loopt via de gemeente of met cc aan de gemeente. Aangezien de gemeente loket en bevoegd gezag is, is het van belang dat alle stukken in ieder geval aan de gemeente worden gestuurd.

 

Verslag / preadvies: van de bijeenkomst wordt een kort intern verslag gemaakt en, indien van toepassing, een preadvies. Het preadvies wordt geaccordeerd door de partijen die uiteindelijk advies zullen uitbrengen. Dit advies wordt gestuurd aan de gemeente. Bij een definitieve aanvraag omgevingsvergunning zullen de betreffende adviseurs zelfstandig en rechtstreeks advies uitbrengen aan de gemeente.

 

Vooroverleg met andere adviesorganen: Naast overleg met het Planoverleg is het in de regel raadzaam om ook vooroverleg te voeren met de gemeentelijke monumentencommissie en de welstandscommissie / commissie ruimtelijke kwaliteit. De gemeente kan daar nadere informatie over verstrekken.

 

Plaats: Het overleg vindt plaats in de vergaderzaal van de Oranjerie van Huis Zypendaal ten kantore van het Gelders Genootschap, tenzij expliciet een andere locatie is afgesproken. Als u met de rug naar de hoofdingang van Huis Zypendaal staat, is dit het bijgebouw links. Adres: Zijpendaalseweg 46, 6812 CL Arnhem, 026-4421742, info@geldersgenootschap.nl.

 

Route met de auto:

Klik hier voor de route. in routeplanners invoeren: Zijpendaalseweg 46, Arnhem

 

Route met openbaar vervoer:

Klik hier voor de route. Tip: gebruik op station Arnhem de OV-fiets.

 

Parkeren: Wij raden u aan gebruik te maken van het parkeerterrein aan de overzijde van de Zijpendaalseweg, tegenover de oprit naar het kasteel. Op het voorplein van het kasteel is parkeren verboden en loopt u het risico bekeurd te worden door de parkwachter.